Om SORK / klubbens vedtægter

klubbens vedtægter

 
 
Vedtægter for Sdr. Omme Rytterklub

§1

Foreningens navn er Sdr. Omme Rytterklub. Klubbens forkortelse er SORK. SORK er stiftet den 15/9 1994.

Foreningens hjemsted er Billund Kommune.
 
Klubben er kommet med i Dansk Rideforbund via paraply organisationen De Forenede Gårdklubber (DFGK).

 

§1A

Rideklubben er medlem af Dansk Ride Forbund under Danmarks Idræts-Forbund, hvorfor klubben og hvert enkelt medlem er forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds, reglement og bestemmelser, herunder de af de pågældende forbund fastsatte voldgiftsbestemmelser.

§2

Foreningens formål er ved ridning og anden hestesport at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel, samt at oplære navnlig ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje.

§3

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Junior medlemmer kan kun optages ved ansøgning fra forældre eller værge. Ved junior medlemmer forstås unge under 18 år. Som passive medlemmer kan optages enhver. Som passivt medlem forstås en person, der er medlem af klubben, uden at deltage i klubbens aktiviteter, ej heller at starte stævne i klubbens navn.

Medlemskabet optages minimum for 3 måneder.

Kontingentet herfor fastsættes af bestyrelsen. Udmeldelse skal ske skriftlig til bestyrelsen med mindst 1 måneds varsel.

 

§3A

Bestyrelsen kan give et medlem karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 udelukkelse måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden , eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig over for bestyrelsen, inden afstemning finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et evt. forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.

§3B

I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamling afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelsen kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer (blanke stemmer tæller som afgivne). Medlemmet har krav på at være til stede og forsvare sig. Generalforsamlingens bestemmelse om udelukkelse kan af medlemmet indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg inden 4 uger. § 3 C.

§3C

I det af §3 B omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre, at sagen via hovedbestyrelsen indbringes for Dansk Ride Forbunds Disciplinærudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Danmarks Idræts-Forbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund (eksklusion).

 

§4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. Derudover kan der stemmes 2 ungdomsmedlemmer ind under 18 år, såfremt der er ungdomsmedlemmer der ønsker at indtræde i bestyrelsen. Ungdomsmedlemmer har dog ikke stemmeret i større økonomiske anliggender, samt i personspørgsmål i henhold til §3. Valgperioden er 2 år. Der vælges henholdsvis 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige og ulige. En ung hvert år.


Følgende kan ikke optages i klubbens bestyrelse:

Ejere og forpagtere (samt disses ægtefæller eller samlevere) af det ridecenter, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem ejer/forpagter og klub.
Bestyrelsesmedlemmer for en ejerinstitution, hvor klubben holder til, såfremt der er et lejeforhold mellem institutionen og klubben.
Ansatte på etablissementet og eller andre klubansatte.

 

Ægtefæller/samlevende kan optages i bestyrelsen men det bør kun forekomme, hvis der ikke kan laves fuld bestyrelse på anden vis. Ligeledes er det uhensigtsmæssigt, hvis bestyrelsesmedlemmernes voksne er i nær familierelation med ungdomsmedlemmerne, men det kan forekomme, hvis det er nødvendigt.

Hvis et medlem ønsker at udtræde af bestyrelsen i løbet af valgperioden, indkaldes suppleanterne til at indtræde i deres sted. Efter indtræden eller supplering konstituerer bestyrelsen sig på ny. Bestyrelsen nedsætter efter behov et antal primære udvalg med et bestyrelsesmedlem som formand. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen vælger blandt sine medlemmer formand, kasserer osv. Bestyrelsen har også mulighed for at udpege en ekstern kasserer, men dette skal ske samtidig med resten af konstitueringen.

Bestyrelsen kan, såfremt et eller flere medlemmer vælger at udtræde og der ikke er valgte suppleanter, der ønsker at indtræde, vælge at fortsætte til næste generalforsamling, dog med minimum 4 medlemmer.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal angives. Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, hvor formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

Bestyrelsen disponerer over klubbens midler og varetager dennes tarv på bedste måde. Prokura kan meddeles to i foreningen, f.eks. formand/næstformand – kasserer, der er bemyndiget til at underskrive de dokumenter om køb, salg og anden afhændelse samt pantsætning, som er følge af generalforsamlingsbeslutninger, der er truffet herom i medfør af vedtægternes § 6.

Der bør ikke meddeles eneprokura.

 

§5A

Bestyrelsen fastsætter kontingentet, der godkendes af generalforsamlingen. (punkt 4) Kontingentet betales årligt inden d. 1. marts og medlemsåret løber derfor fra 1. marts (indeværende år) til sidste dag i februar (efterfølgende år).

Er kontingentet ikke betalt senest 3 måneder efter forfaldsdato, kan medlemmets rettigheder ophøre, og vedkommende kan kun genoptages på ny mod betaling af restance samt kontingentpåløb, indtil lovlig udmeldelse har fundet sted. Forfaldent kontingent skal betales uanset ophør af medlemsrettigheder. Bestyrelsen kan slette et medlem, der ikke har betalt kontingent rettidigt, og som heller ikke har betalt senest 14 dage efter at have modtaget påkrav herom.

§5B

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til udgangen af december.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne udenfor bestyrelsen valgte revisorer. Revisorerne og suppleant vælges på generalforsamlingen et år ad gangen.

Det reviderede regnskab skal foreligge senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse og kan rekvireres af klubbens medlemmer tillige med forslag til budget for det kommende år.

§6

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest den 1. marts. Generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Aktive og passive medlemmer har stemmeret.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen.

 

 

 

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Bestyrelsens beretning
Regnskabet fremlægges (herunder kontingent for næste år)
Indkomne forslag
Valg (bestyrelse – revisorer – suppleanter)
Eventuelt

 
Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen anførte punkter samt ændringsforslag til disse.

Afstemninger sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Ved afstemning gælder det i almindelighed simpelt flertal, se dog §8 & §9.

I større økonomiske anliggender er stemmeret alderen dog 18 år. Forældre til medlemmer under 18 år kan dog, ved fremmøde, stemme for deres barn, 1 stemme pr barn. Den samme forældre kan stemme for flere børn. Klubbens medlemmer, revisorer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§7

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne med skriftlig angivelse af alle navne forlanger det. I sidste tilfælde skal den ekstraordinære generalforsamling finde sted senest 3 uger efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes skriftligt med mindst 8 dages varsel.

 

§8

Foreningens vedtægter kan ændres, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for.

Enhver ændring af lovene skal indberettes til DRF til godkendelse.

§9

Klubbens opløsning kan kun finde sted, når beslutning herom vedtages på to efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger.

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 af samtlige af foreningens medlemmers tilstædeværelse ved første generalforsamling.

Ved den første af disse generalforsamlinger skal beslutningen om opløsning vedtages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Ved den anden generalforsamling kan opløsning vedtages ved simpelt flertal.

Eventuelle midler skal så hensættes i 5 år. I denne periode skal de tilfalde en nydannet hestesportsforening i Sdr. Omme. Sker dette ikke tilfalder midlerne Sportens Venner for Sdr. Omme og Omegn.

 

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. september 1994.

 

Senest ændret på ordinær generalforsamling d. 3. februar 2020
 
Sork Bestyrelse | Herningvej 30, Sønder-Omme  | tilmelding.sork@gmail.com