Om SORK / klubbens vedtægter

klubbens vedtægter

Vedtægter for Sønder Omme Rytterklub
 

§1

Foreningens navn er Sdr. Omme Rytterklub (SORK). Klubben er kommet med i Dansk Rideforbund via paraplyorganisationen De Forenede Gårdklubber (DFGK) den 3. marts 2014.

SORK er stiftet den 15/9 1994.

Foreningens hjemsted er Billund Kommune.

§2

Foreningens formål er gennem ridning og anden hestesport at fremme den enkeltes og fællesskabets trivsel, samt at oplære navnligt ungdommen i alt vedr. hestens brug og pleje.

§3

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter.

Som passive medlemmer kan optages enhver. Som passivt medlem forstås en person, der er medlem af klubben, uden at deltage i klubbens aktiviteter, ej heller at starte stævne i klubbens navn. 

Der kan optages stævnemedlemmer for én dag alene og kun for stævner holdt af foreningen SORK. Kontingentet herfor fastsættes af bestyrelsen og kan reguleres løbende. 

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, hvis den finder grund dertil.

Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

§4

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, deraf 2 ungdomsmedlemmer under 18 år, der dog ikke har stemmeret i større økonomiske anliggender, samt i personspørgsmål i henhold til §3. Valgperioden er 2 år. Der vælges henholdsvis 4 og 3 bestyrelsesmedlemmer i lige og ulige. En ung hvert år.

Ungdomsmedlemmer må ikke være i nær familie relation med bestyrelsens voksne medlemmer.

Ægtefæller kan optages i bestyrelsen, men det bør kun forekomme, hvis der ikke kan laves fuld bestyrelse på anden vis.

Bestyrelsen, der konstituerer sig efter generalforsamlingen vælger blandt sine medlemmer formand, kasserer osv.

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer kræver det. Dagsordenen skal angives.

Alle afstemninger afgøres ved almindeligt flertal, hvor formanden har den afgørende stemme i tilfælde af stemmelighed.

Der føres protokol over vedtagne beslutninger. 

§5

Foreningens regnskabs- og virkeår løber fra den 1. januar til udgangen af december. Bestyrelsen fastsætter kontingentet, der godkendes af generalforsamlingen. (punkt 4 i generalforsamlingens dagsorden beskrevet i §7)

Kontingentet betales årligt inden d. 1. marts og medlemsåret løber derfor fra 1. marts (indeværende år) til sidste dag i februar (efterfølgende år)

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af to blandt medlemmerne uden for bestyrelsen valgte revisorer.

Revisorerne og suppleant vælges på generalforsamlingen et år ad gangen.

§6

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes senest den 1. marts.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 2/3 af medlemmerne med angivelse af skriftlig angivelse forlanger det.

Generalforsamling indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 14 dages varsel.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Aktive og passive medlemmer har stemmeret. I større økonomiske anliggender er stemmeretsalderen dog 18 år.

Forældre til medlemmer under 18 år kan dog, ved fremmøde, stemme for deres barn, 1 stemme pr. barn. Den samme forælder kan stemme for flere børn.

Klubbens medlemmer, revisorer og dens bestyrelse hæfter ikke for klubbens gæld eller andre forpligtelser.

§7

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

  1.     Valg af dirigent
  2.     Valg af stemmetællere
  3.     Bestyrelsens beretning
  4.     Regnskabet fremlægges (herunder kontingent for  næste år)
  5.     Indkomne forslag
  6.     Valg (bestyrelse – revisorer – suppleanter)
  7.     Eventuelt

Afstemning kan kun finde sted om de, på dagsordenen, anførte punkter samt ændringsforslag til disse.

Afstemninger sker skriftligt, hvis blot et tilstedeværende medlem ønsker det.

Ved afstemning gælder det i almindelighed simpelt flertal, se dog §8 & §9.

§8

Foreningens vedtægter kan ændres, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer på generalforsamlingen er for.

§9

Til foreningens opløsning kræves mindst 2/3 flertal af samtlige af foreningens medlemmer. Er 2/3 af medlemmerne ikke til stede ved generalforsamlingen, kan bestyrelsen indkalde til en ny generalforsamling, hvor opløsningen kan vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.

Eventuelle midler skal så hensættes i op til 5 år. Inden for denne periode skal de tilfalde en nydannet hestesportsforening i Sdr. Omme. Sker dette ikke tilfalder midlerne Sportens Venner for Sdr. Omme og Omegn.

Således vedtaget på stiftende generalforsamling den 15. september 1994.

Ændret på generalforsamling den 9. februar 2016.

Sork Bestyrelse | Herningvej 30, Sønder-Omme  | tilmelding.sork@gmail.com